kup hulajnogę

i ubezpiecz się od
nieprzewidzianych zdarzeń

sprawdź

jak skorzystać z oferty dodatkowego ubezpieczenia?


dodaj do koszyka
hulajnogę elektryczną


dodaj komentarz do zamówienia -
"hulajnogi-ubezpieczenie"

dokończ składanie zamówienia i
oczekuj na kontakt telefoniczny
naszego Doradcy

pakiety

Na życzenie dopasujemy opcje i zakres ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb.

jakie są korzyści płynące z wyboru
opcji ubezpieczenia:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z
użytkowaniem hulajnogi (oc) zapewnia ubezpieczonemu
przejęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela
w przypadku powstania szkody osobowej lub
rzeczowej spowodowanej użytkowaniem hulajnogi
(przykład: Potrącenie przechodnia w trakcie wycieczki
hulajnogą. Uszkodzenie lusterka samochodu podczas
jazdy hulajnogą.)

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z użytkowaniem hulajnogi zapewnia
ubezpieczonemu odszkodowanie w przypadku urazu ciała lub
śmierci w ciągu 12 miesięcy po urazie ciała w wyniku
nieszczęśliwego wypadku albo śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku. (przykład: Złamanie kości
nadgarstka na skutek upadku podczas jazdy hulajnogą.)

ubezpieczenie assistance medyczne po nieszczęśliwym
wypadku zapewnia ubezpieczonemu wsparcie w postaci
organizacji i pokrycia kosztów pomocy udzielonej
ubezpieczonemu w razie zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku w związku z użytkowaniem hulajnogi

ubezpieczenie assistance zapewnia
ubezpieczonemu transport hulajnogi w razie
wystąpienia awarii lub wypadku oraz pomoc
dedykowanych Doradców przez infolinię

ubezpieczenie napraw powypadkowych i utraty hulajnogi
w wyniku kradzieży, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
zapewnia ubezpieczonemu zwrot kosztów napraw
powypadkowych albo wypłatę odszkodowania

FAQ

wymagania jakie należy spełnić w przypadku chęci skorzystania:

Ubezpieczenie „Moja hulajnoga” dedykowane jest dla Klientów:
• będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
• będących klientami sieci sprzedaży X-KOM,
• będących właścicielem urządzenia,
• którzy zdecydowali się na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą sprzedaży zdalnej/ na
odległość – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakupu urządzenia (i opłacili ubezpieczenie)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak i kiedy należy opłacić składkę?

Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo za cały okres ochrony ubezpieczeniowej, jednocześnie z zawarciem umowy
ubezpieczenia (poprzez bramkę płatności do której link zostanie wygenerowany i wysłany klientowi w mailu)

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie 7 dni od daty zakupu hulajnogi. Okres ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie
z wyborem opcji przez ubezpieczającego, może trwać 6 miesięcy lub 1 rok.

Czy można odstąpić od umowy?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia na piśmie w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.